Πληροφορίες για τις σχολές που απαιτούν το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο για την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτές.

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΡΗΤΗΣ)

Το Τμήμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Περισσότερα...

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑΣ)

Από το 1917 - χρονιά που ιδρύθηκε - μέχρι σήμερα, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρωτοστατεί στην εκπαίδευση των Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, είναι μια εκπαίδευση που θα διαμορφώνει επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών.

Περισσότερα...

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Η Ενότητα των Αρχιτεκτoνικών Σπoυδών, εννooύμενη ως σύνθεση της αρχιτεκτoνικής παιδείας σε όλες τις κλίμακες τoυ χώρoυ και τα επίπεδα σχεδιασμoύ και σε όλo τo φάσμα τoυ σχεδιασμoύ-ανασχεδιασμoύ, είναι η αρχή πoυ oρίζει την έκταση των σπoυδών στo Τμήμα Αρχιτεκτόνων τoυ Α.Π.Θ. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, oι σπoυδές καλύπτoυν τις περιoχές τoυ αρχιτεκτoνικoύ και αστικoύ σχεδιασμoύ, της συντήρησης και απoκατάστασης, τoυ σχεδιασμoύ τoπίoυ και περιβάλλoντoς, και τoυ πoλεoδoμικoύ και χωρoταξικoύ σχεδιασμoύ.

Περισσότερα...

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑΣ)

Προοίμιο
[1] Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει κατ’ αρχήν ως ακαδημαϊκές αρχές του Κανονισμού Σπουδών: 
(α) Την ανάγκη ύπαρξης νοηματικής και χρονικής αλληλουχίας στη δομή του ακαδημαϊκού προγράμματος και στην παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές.
(β) Την ανάγκη καθορισμού ανώτατου αποδεκτού ορίου ακαδημαϊκού φορτίου, το οποίο είναι σε θέση να αναλάβει ένας/μία φοιτητής/τρια ανά εξάμηνο.

Περισσότερα...

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΥ)

Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του, στο νέο ακόμα Τμήμα των Αρχιτεκτόνων, έχουμε την ανάγκη να επινοούμε τον εαυτό μας συνεχώς και να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τα ερωτήματα της φιλοσοφίας και της πρακτικής των σπουδών, ως ερωτήματα που διαρκώς επανατίθενται. Οι σπουδές και το πρόγραμμά τους οφείλουν να αλλάζουν όχι μόνο ακούγοντας τα μηνύματα της ρευστής εποχής αλλά βελτιώνοντας μέσα από την εμπειρία όλα τα δεδομένα των σπουδών. Η σημερινή κοινωνική και οικονομική κρίση γίνεται αυτόματα και κρίση της αρχιτεκτονικής. Στον περιορισμό των προσδοκιών ενός νέου αρχιτέκτονα/νισσας από την συνήθη άσκηση του επαγγέλματος προστίθεται τώρα και η κρίση της απασχόλησης καθεαυτή. Εντούτοις, η κρίση μας κάνει να ξεδιπλωθούμε και να σκεφτούμε φιλόδοξα: Μπορεί άραγε οι ίδιες οι σπουδές να επηρεάσουν και να αλλάξουν τελικά, στο μέτρο των δυνάμεών μας, το ίδιο το επάγγελμα και να διαστείλουν τις πρακτικές της αρχιτεκτονικής στα διευρυμένα πεδία της σύγχρονης αστικής ζωής και των νέων βιοπολιτικών δεδομένων;

Περισσότερα...

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗΣ)

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1999 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. 
Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια και πρoαγωγή της Αρχιτεκτovικής και της Πoλεoδoμίας τόσo ως Επιστημώv, όσo και ως βασικώv παραμέτρωv της Τέχvης και τoυ Πoλιτισμoύ, καθώς και η κατάρτιση επιστημόvωv μηχαvικώv ικαvώv vα μελετoύv και vα ερευvoύv με συστηματικές και oρθoλoγικές μεθόδoυς κάθε θέμα, σύvηθες ή εξειδικευμέvo - σχετικό με τηv Αρχιτεκτovική Σύvθεση τηv Τεχvoλoγία και τov Πoλεoδoμικό και Χωρoταξικό Σχεδιασμό - τo oπoίo αvαφέρεται στη σύλληψη, τo σχεδιασμό, τηv κατασκευή και τη διαχείριση τoυ κτισμέvoυ περιβάλλovτoς από επιστημovική και τεχvoλoγική άπoψη, αλλά και από άπoψη καλλιέργειας, πρoστασίας και διατήρησης τωv πoλιτιστικώv και καλλιτεχvικώv αρχώv και παραδόσεωv.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική παιδεία να τους εκπαιδεύει στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης, και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ)

Το πρόγραμμα σπουδών, τετραετούς φοίτησης, του Τμήματος υπό την ονομασία «Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων», στα πλαίσια του τεχνολογικού τομέα, συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου, που είναι η επιστήμη της Αρχιτεκτονικής στην Κτιριολογία, με την υψηλού επιπέδου άσκηση πράξης, αντίστοιχη με τη διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας. Αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες σε αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)

Γνωστικό αντικείμενο. Οι σπουδές στο τμήμα Γραφιστικής παρέχουν θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αναπτύσσουν την οπτική αντίληψη, την αισθητική καλλιέργεια, την ικανότητα σχεδιασμού και έκφρασης, την ικανότητα χρήσης υλικών και μέσων, στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία γραφιστικού έργου, σε όλα τα επίπεδα έρευνας και εφαρμογής, που αφορούν τον επικοινωνιακό τομέα στη διευρυμένη αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ)

Το Τμήμα Γραφιστικής έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπουδαστών στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες αυτές μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένα από τα πέντε τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμοσμένων τεχνών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Σκοπός του ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)

Το τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι το πρώτο, το οποίο λειτούργησε στη Σχολή Γραφικών Τεχνών του τότε Κ.Α.Τ.Ε. Αθηνών, το 1973 και αποτέλεσε τον πυρήνα της σημερινής Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Στην υπερεικοσαετή συνεχή έως και σήμερα λειτουργία του διδάσκεται η ολοκληρωμένη τεχνολογία και παραγωγή του κλάδου των Γραφικών Τεχνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι το μοναδικό τμήμα Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα και μαζί με το τμήμα Γραφιστικής καλύπτει την εκπαίδευση στην σχεδίαση, παραγωγή και ολοκλήρωση των εντύπων.

Περισσότερα...

  ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχει σαν αποστολή την θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο την μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.

Περισσότερα...